logo
European Weighing Industry
Newsletter Numer 6 - Grudzien 2015
Versión Española
Version Française
Versione Italiana
English Version


Spotkanie z Komisją 30/11/2015

Grupa przewodniczących LMG odbyła w ostatnim czasie kolejne spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które miało miejsce 30 listopada 2015 r. Głównym uczestnikiem rozmów ze strony Komisji był ponownie pan Hanekuyk, którego wspierał pan Gorka, przewodniczący Wydziału C/4 zajmującego się wdrażaniem wspólnego rynku. W rozmowach uczestniczyli także jego zastępca i asystent.

Głównym tematem rozmów było oprogramowanie oraz stanowisko CECIP dotyczące Guide 7.2. Ponadto, CECIP podniosło, że usługi przetwarzania w chmurze obliczeniowej (tzw. cloud computing) będą stanowić w przyszłości duży problem i Komisja już teraz powinna wziąć to pod uwagę. CECIP wyjaśni szczegółowo swoje stanowisko w piśmie do Komisji.

Kolejną kwestią, ponownie poruszoną podczas spotkania z Komisją Europejską, było przejście na nowy system dnia 20 kwietnia. W pierwszej kolejności CECIP zadała pytanie o planowane działania Komisji w związku z realną już groźbą, że toczące się procedury certyfikacyjne mogą nie zostać zamknięte na czas. Niestety, Komisja jasno zakomunikowała brak możliwości przedłużenia jakichkolwiek procedur nieukończonych do dnia 20 kwietnia poza tę datę. W takich przypadkach pan Hanekuyk zaleca zastosowanie procedury regresowej w celu odzyskania poniesionych strat indywidualnych.

Po trzecie, CECIP zwróciła uwagę na niejasną sytuację związaną z konserwacją urządzeń po dniu 20 kwietnia. W tym zakresie Komisja zapewniła, że możliwe będzie wprowadzania drobnych zmian, przy jednoczesnym zachowaniu możliwość certyfikacji zgodnie z normą EN45501:92. W każdym przypadku jednak należy ostrożnie podchodzić do ilości dokonywanych napraw i wprowadzanych zmian; w przeciwnym razie urządzenie może zostać uznane za nowe, co prowadziłoby do konieczności zastosowania normy EN 45501:2015.

Wreszcie, CECIP podniosła kwestię znacznych rozbieżności w zakresie kontroli oraz innych wymogów dotyczących opakowań jednostkowych w poszczególnych krajach europejskich. Komisja zgodziła się z naszym stanowiskiem i będzie dążyć do większej harmonizacji procedur kontroli rynku w tym zakresie, choć głównym przedmiotem jej zainteresowania będzie w tym przypadku produkt końcowy, a nie wymogi dotyczące urządzeń wagowych.

Friedrich Trosse
Secretary General of CECIP

 

Grupa ds. Współpracy Międzynarodowej (ICG )

Dnia 08 października 2015 r., Zarząd CECIP jednogłośnie zatwierdził utworzenie tymczasowej grupy ds. współpracy międzynarodowej. Dotychczas grupa ta funkcjonowała w ramach LMG, ale podjęto decyzję o jej wyodrębnieniu, co zostało podyktowane chęcią odciążenia LMG i poprawy współpracy międzynarodowej. Zarząd podjął również decyzję o wyborze Rolanda Natera na przewodniczącego tego nowego organu CECIP, jeśli zostanie on zatwierdzony przez Zgromadzenia Ogólne. Tym samym stanie się on trzecim przewodniczącym stałej grupy roboczej przy LMG i BTG. Pozostałymi członkami tej grupy są:
  • Karlheinz Banholzer; Sartorius
  • Markus Heseding; VDMA (DE);
  • Hans-Günter Heil; VDMA (DE);
  • Ian Turner; UKWF (UK);
  • Friedrich Trosse; CECIP;


Pierwsze spotkanie grupy, mające na celu omówienie Wytycznych Współpracy, odbyło się we Frankfurcie. Z ustaleniami płynącymi z tego spotkania można zapoznać się w ICG 15 XXX. Zatwierdzone następnie przez zarząd wytyczne określają podstawowe zasady nawiązywania współpracy, jej cele oraz zakres informacji, jakie mogą być w ramach współpracy udostępniane.

Ponadto, opracowano również wzór listu intencyjnego dotyczącego przyszłej współpracy, który można pobrać z ICG 15 XXX . List ten określa priorytety informacyjne oraz zakres informacji, które mogą lub nie mogą być udostępniane. Ostateczne brzmienie listu intencyjnego będzie ustalane i zatwierdzane przez CECIP i organizację partnerską.

Podstawowa wymiana informacji będzie związana ze współpracą w dziedzinie metrologii prawnej, dzięki czemu głos CECIP i jego stowarzyszenia partnerskiego będzie lepiej słyszalny podczas spotkań OIML.

Ponadto, celem ICG jest również poprawa i koordynacja współpracy z naszymi organizacjami partnerskimi, zarówno na poziomie międzynarodowym - z organizacjami takimi jak CWIA, JMIF czy SMA, jak i na poziomie europejskim - z FARECOGAZ i CECOD.

Grupa ta będzie jednak wyłącznie organem doradczym i koordynacyjnym. Wszystkie decyzje dotyczące ewentualnej współpracy i jej zakresu będą nadal w gestii zarządu. Zatem, pomimo ograniczonych kompetencji, ICG będzie miała możliwość szybszej i bardziej bezpośredniej komunikacji z naszymi partnerami, co powinno zapewnić lepsze efekty prowadzonej współpracy i wzmocnić sieć kontaktów CECIP.

 

Wydarzenie: UNIFE – Zwiększenie konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Kolejowego 13/10/2015

Dobre wiadomości dla producentów wag kolejowych. Podczas spotkania UNIFE: Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego, przedstawiciele Komisji ogłosili, że zostanie uruchomione znaczące wsparcie dla europejskiego przemysłu kolejowego. A według UNIFE sektor kolejowy na świecie odnotowuje znczący wzrost i oczekuje się, że tendencja ta będzie się jeszcze pogłębiać.

Spotkanie otworzył Lutz Bertling, prezes UNIFE. W swojej mowie zwrócił uwagę na zauważalny w skali globalnej wzrost w sektorze, utrzymujący się w ostatnich latach na średnim poziomie 2,7%. Zwłaszcza kraje Ameryki Łacińskiej odnotowały duży wzrost inwestycji w przemyśle kolejowym, na poziomie 6%, tuż za nimi uplasowały się kraje azjatyckie ze wzrostem rzędu 4%.

W tym przypadku UNIFE zajmuje jednak krytyczne stanowisko, ponieważ w szczególności władze chińskie i japońskie odznaczają się dużym protekcjonizmem jeśli chodzi o ich krajowy przemysł kolejowy. W związku z powyższym, pan Bertling kilkukrotnie zaznaczał, iż oczekuje od Komisji podjęcia działań zmierzających do wyrównania dostępu do zamówień publicznych podczas negocjowania umów o wolnym handlu nie tylko z USA, ale również z państwami azjatyckimi. Chodzi tu zwłaszcza rynek chiński, gdzie buduje się średnio 100 km nowych linii kolejowych dla pociągów dużych szybkości tygodniowo.

Dostęp do zamówień publicznych w Chinach jest praktycznie niemożliwy, również dlatego, że spółkom europejskim jest coraz trudniej konkurować z Chińskimi Kolejami, które od chwili swego powstania w 2013 r. są zdecydowania najważniejszym graczem przemysłu kolejowego. Spółka ta cieszy się również dużym wsparciem państwa, a jej głównym lobbystą jest de facto sam premier Chin.

Kolejnym mówcą była Martina Werner, członek Parlamentu Europejskiego z ramienia niemieckich socjaldemokratów z Kassel. Jej rodzinny region jest tradycyjnie jednym z głównych obszarów aktywności przemysłu kolejowego, obecnie działają tam montownie firm takich jak Siemens, Alstom czy Bombardier.

Pani Werner skoncentrowała się dwóch zagadnieniach dotyczących przemysłu kolejowego:

Po pierwsze, wskazała na korzyści środowiskowe korzystania z transportu kolejowego dla celów przewozów zarówno pasażerskich, jak i towarowych.

Niemniej jednak, odnotowała również konieczność ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych na utrzymanie i rozwój sieci kolejowej. W związku z tym starała się zachęcić do współpracy na wszystkich szczeblach politycznych w celu gromadzenia funduszy unijnych i krajowych, które umożliwią zwiększenie wolumenu przewozów kolejowych. Niestety wiadomością niekorzystną z naszego punktu widzenia jest informacja, że postulowany przez nią pakiet ma być przede wszystkim skierowany bezpośrednio do producentów taboru kolejowego, a dopiero w drugiej kolejności na infrastrukturę. Duża jego część ma być wykorzystana na badania zmierzające do redukcji kosztów cyklu życia produktów kolejowych w celu zrównoważenia negatywnych skutków wysokich kosztów pracy w sektorze przemysłowym w Europie. Jednakże, może to pośrednio doprowadzić do zwiększonego popytu na wagi kolejowe, ponieważ im tańszy jest transport kolejowy, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie częściej wykorzystywany. W rzeczywistości, Komisja obiecała już zwiększenie nakładów na wsparcie kolei, a pula przeznaczonych na to środków może się jeszcze zwiększyć po ocenie ruchu w 2016 r., kiedy to Komisja przyjrzy się bliżej przemysłowi motoryzacyjnemu, który ze względu na niedawne skandale utracił sporą część lewarowania w porównaniu do sektora kolejowego.

Podsumowując, nastroje panujące wśród przedstawicieli przemysłu kolejowego można określić jako umiarkowanie optymistyczne, więc można oczekiwać przynajmniej niewielkiego wzrostu.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym UNIFE dostępnym pod tym linkiem: link.

JMIF Meeting

W dniach 23 i 24 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie CECIP z ok. 45 delegatami Japońskiej Federacji Urządzeń Pomiarowych (JMIF).

W skład delegacji CECIP wchodzili: Przewodniczący ICG - Roland Nater, Markus Heseding i Hans-Günther Heil, a także Przewoniczący LMG - Karlheinz Banholzer.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie władz stowarzyszeń branżowych, lecz również producenci wag i urządzeń pomiarowych, przedstawiciele Japońskiego Instytutu Metrologii Prawnej (NMIJ), japońskiego Ministerstwa Gospodarki (METI) oraz Japońskiego Stowarzyszenia Kontroli Jakości (JQA).

Głównym przedmiotem spotkania było zacieśnienie więzi pomiędzy dwoma uczestniczącymi w nim stowarzyszeniami oraz współpraca w ramach spotkań OIML, a także porównanie zagadnień z zakresu metrologii prawnej typowych dla Europy i Japonii.

Po niezwykle owocnych rozmowach CECIP zaprosiło JMIF do wystawienia delegacji na kolejne Zgromadzenie Ogólne w Wiedniu celem lepszego zapoznania się z CECIP jako całością oraz dalszego pogłębienia naszej współpracy.

 

Spotkanie CWIA 29/09/2015

Friedrich Trosse, Sekretarz Generalny CECIP

Dnia 29 września w centrali VDMA we Frankfurcie odbyło się spotkanie CECIP z delegacją Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wagowego (CWIA). W skład delegacji CECIP weszli członkowie nowopowstałej Grupy ds. Współpracy Międzynarodowej. Ze strony CWIA w spotkaniu uczestniczyli: Liu Xiaohua, prezes CWIA, Gavin Sheng, Kierownik Działu Wystaw CWIA oraz Liu XInmin, Zastępca Prezesa ds. Wykonawczych Chińskiego Stowarzyszenia Metrologicznego.

Do najważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania należała kwestia reprezentacji interesów przemysłu wagowego w ramach OIML, a także ujednolicenie wspólnych działań podczas „Interweighing” - głównych Targów Wystawienniczych w Chinach. Ponadto, uczestnicy wymienili się informacjami na temat aktualnych regulacji prawnych obowiązujących w Chinach i w Europie.

CWIA została założona ok. 1983 r. i od tego czasu postępował jej stopniowy rozwój od organu ministerialnego w kierunku bardziej niezależnego i biznesowo ukierunkowanego stowarzyszenia. Według pana Liu, proces ten zostanie ukończony do roku 2018.

Do stowarzyszenia należy obecnie ok. 500 członków reprezentujących ok 50% całej branży wagowej w Chinach, głównie producentów urządzeń. Do stowarzyszenia należy również kilku dystrybutorów urządzeń wagowych.

Według szacunków CWIA poziom eksportu chińskiego przemysłu wagowego wyniesie ok. 1,2 mld USD.

Aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu metrologii z 1985 r. są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych mających na celu ich znaczącą nowelizację. Do tej pory nie opublikowano jeszcze żadnego oficjalnego projektu nowych regulacji, lecz CWIA zobowiązała się do bieżącego informowania CECIP o przebiegu prac legislacyjnych.

Wreszcie, CECIP zaprosiło CWIA do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym, które ma odbyć się w Wiedniu w roku 2016, podczas targów “Interweighing”.

 

UVV Związek Producentów Wag Republiki Czeskiej

Daniel Šťastný, Przewodniczący UVV, Wiceprzewodniczący CECIP

UVV jest stowarzyszeniem branżowym podmiotów zajmujących się produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń wagowych różnego typu. Do stowarzyszenia należy 17 członków reprezentujących większość czeskiego przemysłu wagowego. UVV zostało założone 30 listopada 1994 r., a 17 maja, podczas 46. zgromadzenia ogólnego, dołączyło do grona członków CECIP.

Głównym celem, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie, jest działalność w charakterze platformy kontaktu głównych uczestników rynku urządzeń wagowych, instytucji państwowych i organizacji branżowych. Umożliwia ono swoim członkom wymianę informacji dotyczących zagadnień wagowych i pomiarowych. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest dostarczanie jego członkom profesjonalnych informacji branżowych niezbędnych w prowadzonej przez nich działalności.

Podstawowym organem UVV jest zwoływane raz w roku Zgromadzenie Ogólne, które stanowi najwyższy organ decyzyjny i ustala politykę stowarzyszenia. Kluczowe decyzje podejmowane są przez członków w drodze głosowania na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym. Sprawami stowarzyszenia w ciągu roku zajmuje się zarząd, w skład którego wchodzi jego prezes, trzech wiceprezesów oraz sekretarz generalny. Wszyscy członkowie zarządu wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne.

UVV blisko współpracuje z czeskim instytutem metrologicznym (www.cmi.cz) oraz czeskim urzędem ds. normalizacji, metrologii i kontroli (www.unmz.cz). Stowarzyszenie opiniuje nowe normy, przepisy i regulacje w zakresie ich praktycznego zastosowania. W chwili obecnej prowadzimy intensywne działania związane z wdrożeniem wymogów dotyczących urządzeń instalowanych w punktach sprzedaży, połączonych z nieautomatycznymi urządzeniami wagowymi. Staramy się również wypracować, wspólnie z CMI, racjonalny sposób implementacji na rynku czeskim przewodnika WELMEC Guide 2.3.

UVV-CR działa również aktywnie na polu edukacji. Dostarczamy naszym członkom aktualnych informacji na tematy metrologiczne. Regularnie organizujemy wykłady i spotkania dotyczące różnych zagadnień, na które zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin metrologii i przemysłu. Ukoronowaniem tych działań są szkolenia dotyczące poszczególnych tematów, takich jak na przykład kalibracja NAWI, weryfikacja prawna, wdrażanie dyrektyw unijnych itp. Blisko współpracujemy z innymi lokalnymi organizacjami branżowymi, takimi jak czeskie stowarzyszenie kalibracyjne (członek Eurocal) czy czeskie towarzystwo metrologiczne. Współpraca ta zaowocowała publikacjami takimi jak “Praktyczny przewodnik po NAWI”, instrukcje kalibracji AWI I NAWI itp.

UVV-ČR jest aktywnym na polu międzynarodowym członkiem CECIP. Nasi przedstawiciele regularnie uczestniczą w działaniach tej organizacji. Prowadzimy również bliską współpracę ze słowackim stowarzyszeniem producentów wag, z którymi regularnie wymieniamy informacje na temat prac legislacyjnych i zdarzeń ważnych dla naszej branży. Uczestniczymy w spotkaniach i zgromadzeniach ogólnych obydwu stowarzyszeń.

UVV jest zawsze gotowe wspierać wszystkie firmy z branży wagowej wchodzące na rynek czeski informacjami na temat szczególnych uwarunkowań lokalnych dotyczących sektora wagowego i metrologicznego. Jesteśmy też otwarci na współpracę w innymi podmiotami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.uvvcr.cz lub do odwiedzenia nas osobiście w naszej siedzibie.

 

Wybór następcy Barbary Morales Pascual na stanowisku Sekretarza Generalnego CECIP

by Urs Widmer, President of CECIP

Szanowni Członkowie CECIP,

Nasz Sekretarz Generalny, pani Barbara Morales Pascual została w ostatnim czasie matką, w związku z czym udaje się na urlop macierzyński.

W związku z powyższym, aby zapewnić naszej organizacji ciągłość realizacji jej podstawowych zadań (takich jak wsparcie Grup Roboczych, utrzymanie właściwego obiegu informacji, sprawy organizacyjne, newsletter, Zgromadzenie Ogólne itp.) wspólnie z VDMA Brussels szukaliśmy optymalnych rozwiązań tymczasowych. Na szczęście udało nam się znaleźć godne zastępstwo Barbary w osobie pana Friedricha Trosse.

Friedrich ukończył studia magisterskie w zakresie prawa unijnego na Uniwersytecie w Maastricht, w Holandii. Jego umiejętności biznesowe oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyki w VDMA w Brukseli w pierwszej połowie 2015 r. czynią go doskonałym kandydatem na stanowisko Sekretarza Generalnego. Ponadto, Friedrich posługuje się biegle czterema językami: niemieckim, angielskim, niderlandzkim i włoskim. Jest gotów pozostać w CECIP co najmniej do czasu, aż Barbara będzie mogła powiedzieć nam coś więcej o swoich przyszłych planach.

Friedrich i Barbara poświęcili ostatnie dwa miesiące na wprowadzenie Friedricha w jego nowe obowiązki jako Sekretarza Generalnego, których wykonywanie na pewno ułatwi mu przekazana mu przez Barbarę wiedza i doświadczenie. Barbarze i jej niedawno powiększonej rodzinie życzymy wszystkiego najlepszego, a Friedrichowi – wielu sukcesów w nowej roli. Mam nadzieję, że przyłączycie się do tych życzeń.

 

© 2009 - CECIP